ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Van: †† HWG Admin

††††††††††† Beusebergerweg 16

††††††††††† 7451 NEHOLTEN

††††††††††† KvK nummer: 54172233

 

 

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes
†† en overeenkomsten van of met HWG Admin en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel ††
†† van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Indien ťťn of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
††† mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
†† toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
†† bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij

indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt

†† uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbieding en acceptatie

††††††††††† 1. Alle offertes en prijsopgaven die door of vanwege HWG Admin gedaan zijn, zijn vrijblijvend,

††††††††††† wat zowel prijs als inhoud betreft en vervallen na 30 dagen, tenzij anders bepaald.

††††††††††† 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord
††††††††††† †† getekende offerte of contract door HWG Admin is ontvangen en geaccepteerd.

††††††††††† 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking

††††††††††† van de verleende opdracht voort vloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 3. Duur en beŽindiging

††††††††††† 1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beŽindigd door schriftelijke
††††††††††† †† mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

††††††††††† 2. HWG Admin heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke

††††††††††† †† tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van

††††††††††† ††faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins

††††††††††† het vrij beheer over het vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op

††††††††††† †† enige schadevergoeding.

 

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
in onderling overleg de overeenkomst overeenkomstig aanpassen.

2.     Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtgever daarbij aangeven in hoeverre
de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot
gevolg heeft.

 

 

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

††††††††††† 1.Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met
††††††††††† †††† de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt†††
†† ††daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

††††††††††† 3.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer
††††††††††† †††† het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze
††† noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden

††† verstrekt.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer
††† is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
††† onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

6. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
†† termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
††† de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 6. Geheimhouding

1.     Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie.

 

Artikel 7. Honorarium

1.     Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2.     Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke
uurtarieven van opdrachtnemer, geldende tot 1 januari van het eerstvolgende jaar.

3.     De opdrachtnemer is gerechtigd tot verhoging van het honorarium of uurtarief per 1 januari van
elk jaar.

4.     De bedragen in de offertes en/of overeenkomsten zijn exclusief BTW.

5.     Indien er sprake is van een vast honorarium dan zal dat honorarium slechts betrekking hebben op
de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Eventuele werkzaamheden en
diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de opdrachtgever door opdracht-
nemer worden uitgevoerd, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.     Indien in de offerte een ďrichtprijsĒis opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan
dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarde

1. Facturering vindt naar rato werk plaats, tenzij anders is overeengekomen.
2. Facturen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW
††† en op de door opdrachtnemer aangegeven bankrekening. Indien opdrachtgever in gebreke
††† blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege
††† in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
††† rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal
††† worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van
††† voldoening van het volledige bedrag. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever
††† ter incasso uit handen geeft dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening,
††† gerechtelijk of buitengerechtelijk, voor rekening van opdrachtgever.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever
††† zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van HWG Admin binnen twee weken
††† na factuurdatum schriftelijk aan HWG Admin kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdracht-
††† gever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag. Bezwaren tegen
††† de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. De intellectuele eigendomsrechten op het door opdrachtnemer vervaardigde materiaal, daaronder
††† eventuele elektronische bestanden, berusten bij HWG Admin.

2. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen
††† onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en
††† volledig betaalt.

3. Indien de overeenkomst wordt beŽindigd zonder inachtneming van artikel 3, lid 1 van de
††† algemene voorwaarden, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om het vervaardigde
††† materiaal waaronder elektronische bestanden, niet over te dragen.

4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de verstrekte materialen, waaronder elektronische bestanden
††† aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de
††† werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
†††† in deze bepaling is geregeld.

2. Voor zover opdrachtnemer bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
†††† leveranties van derden, kan opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden
†††† voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met opdrachtnemer of het verbreken
††† ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of
†††† tekortkomingen in apparatuur of programmatuur, die is vervaardigd door anderen dan opdracht-
††† nemer
4. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
†††† maximaal tweemaal het declaratiebedrag. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal
†††† het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken
†††† uitkering.

5. Onder directe schade wordt verstaan:
a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de
††† vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever
†† aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
††† algemene voorwaarden.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
††† gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
††† gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 

 

 

 

 

Artikel 11. Verjaring

1. Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen
†††† overeenkomst, verjaren na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop formeel de
†††† dienstverlening is beŽindigd. De diensten worden geacht te zijn beŽindigd per de datum van de
†††† schriftelijke opzegging volgens artikel 3. van deze algemene voorwaarden of de datum waarop
†††† de laatste factuur is verstuurd.

 

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden

1.Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen en/of aanvullingen in deze voorwaarden aan te
†††† brengen en zal opdrachtgever hiervan binnen redelijke termijn op de hoogte stellen. Deze
†††† wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

 

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
†††††††††† 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane offertes en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het

†††††††††† †††† Nederlands recht van toepassing.

††††††††††† 2. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband
†††††††††† †††† houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer

††††††††††† †††† aanhangig worden gemaakt.

 

Artikel 14. Uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1.     Van toepassing is steeds de versie zoals gedeponeerd bij http://www.voorwaarden.netten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst

 

 

Algemene voorwaarden downloaden

 

 

††††††††††† †††


††††
††††

††††††††††† ††

††
††††††††††† †††††††††

†††††††††††